Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

P R Z E D M I O T   D Z I A Ł A L N O Ś C I


Głównym przedmiotem działalności Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa Sp. z o.o jest:

    - pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
    - odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
    - wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
    - roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
    - wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,
    - pogrzeby i działalność pokrewna,
    - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
    - roboty związane z budową dróg i autostrad,
    - transport drogowy towarów,        
    - wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych.


 

W Ł A D Z E

Zgromadzenie Wspólników

Kapitał zakładowy Spółki pod firmą: Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krzyżu Wielkopolski objęty jest w 100% przez Gminę Krzyż Wielkopolski. Gminę Krzyż Wielkopolski na Zgromadzeniu Wspólników reprezentuje Burmistrz Krzyża Wielkopolskiego.

Rada Nadzorcza

    Anna Leś-Hatys               Przewodnicząca Rady Nadzorczej
    Chalnisia Krzakiewicz      Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
    Michał Pieróg                   Sekretarz Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki

    Mirosław Różański            Prezes Zarządu